Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi UAB „Rimutės šimtalapiai“ internetine parduotuve www.rimutessimtalapiai.lt (toliau – „Rimutės šimtalapiai“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

1.2. „Rimutės šimtalapiai“ elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Rimutės šimtalapiai“, buveinės adresas: Aukštakalnio g. 24-16, Alytus, juridinio asmens kodas 304157429, PVM mokėtojo kodas LT100009876619 (toliau – „Pardavėjas“). „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis „Rimutės šimtalapiai“ elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 16 metų, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas „Rimutės šimtalapiai“ elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.12. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.13. Pardavėjui priklauso ar Pardavėjo vardu licencijuotos visos autorinės teisės, teisės į duomenų bazes, prekių ženklus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės medžiagą bei joje publikuojamą informaciją (Intelektinės nuosavybės objektai). Pirkėjai gali atsisiųsti ir atsispausdinti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas tik dėl informacijos, taip pat asmeniniais nekomerciniais tikslais. Atsisiųsdami ir atsispausdindami „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas, Pirkėjai privalo išsaugoti į originalią medžiagą įdėtas nuorodas apie autorių teises arba kitus pranešimus apie intelektinę nuosavybę. Draudžiama be Pardavėjo sutikimo komerciniais ar verslo tikslais kopijuoti arba pritaikyti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektus, kodus, kurti archyvą ar duomenų bazę, kuri visiškai ar dalinai atitiktų Intelektinės nuosavybės objektus. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama naudoti „Rimutės šimtalapiai“ pavadinimą, taip pat ir platinti informaciją bei reklamuoti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninę parduotuvę.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Apsipirkti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje turi teisę ir Registruotas, ir Neregistruotas Pirkėjas.

2.2. Norėdamas tapti Registruotu Pirkėju, asmuo Registracijos anketoje privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei susipažinti su Privatumo politika. Juridinio asmens įgaliotas atstovas be vardo ir pavardės taip pat pateikia juridinio asmens pavadinimą, registracijos kodą, PVM kodą, informaciją apie banką ir banko sąskaitos numerį.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją, taip pat turi teisę kreiptis į „Rimutės šimtalapiai“ dėl savo paskyros ir visų joje pateiktų duomenų pakeitimo arba panaikinimo.

2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei „Rimutės šimtalapiai“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės asmeninės paskyros. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.6. Registruotas Pirkėjas, pirkdamas prekes prisijungęs prie savo asmeninės paskyros, turi galimybę naudotis ypatingais „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės pasiūlymais.

2.7. Norėdamas apsipirkti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje kaip Neregistruotas Pirkėjas, asmuo turi sutikti su Taisyklėmis bei patvirtinti, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tokia apimtimi, kiek reikia užsakymo įvykdymui. 

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.9. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra ne jaunesnis nei 16 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės paslaugomis.

2.10. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo asmeninės paskyros.

2.11. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, taip pat garantuoja asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tretiesiems asmenims informacija gali būti teikiama tik, kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti prekių pristatymą ar kitais atvejais, kai toks atskleidimas galimas ar yra reikalingas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.12. Pardavėjas turi teisę visiškai ar iš dalies apriboti užsiregistravusių „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės vartotojų prieigą prie „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu blokuoti Pirkėjo paskyrą, jei Pirkėjai nesilaiko šiose Taisyklėse apibrėžtų sąlygų ir (ar) kitų privalomų interneto svetainės taisyklių ar sąlygų.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo keisti prekių kainas.

3.3. Mokėjimų būdų sąrašas pateikiamas užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą už perkamas prekes.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.4.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.4.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie sėkmingą apmokėjimą.

3.4.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais ar banko kortele Prekės atsiėmimo metu.

3.5. Pirkėjui apmokėjus prekių užsakymą, el. paštu atsiunčiamas mokėjimo ir užsakymo patvirtinimas. Registruoti Pirkėjai savo užsakymo vykdymo būseną gali sekti, prisijungę prie savo paskyros „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje, taip pat yra informuojami el. paštu. Neregistruoti Pirkėjai apie užsakymo vykdymą informuojami tik el. paštu.

3.6. Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą. Jei už Prekes atsiskaitoma grynaisiais pinigais ar banko kortele Prekių atsiėmimo metu, Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti Pirkėjui patvirtinant užsakymą „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje. Užsakymai yra tvirtinami bei vykdomi darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val.

3.7. Negavus apmokėjimo iš Pirkėjų ir (ar) nepatvirtinus užsakymo per numatytą terminą, prekių užsakymas automatiškai anuliuojamas.

3.8. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu tą pačią dieną, kai užsakomos prekės, taip pat ir popierinę sąskaitos versiją, kartu su pristatoma siunta. 

3.9. „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje dalykinis mokėjimų partneris yra UAB „Paysera LT“ (juridinio asmens kodas 300060819).

3.12. Pristatymo kaina į prekių kainą neįskaičiuota, už prekių pristatymą taikomas papildomas mokestis. Mokesčio už pristatymą dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei kitų sąlygų. Prekių pristatymo būdų sąrašas su kainomis pateikiamas prekių pirkimo metu, užsakymo formavimo lange.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. „Rimutės šimtalapiai“ elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas kurjeris.

4.2. Prekių pristatymo paslaugų sąrašas, kainos, terminai ir sąlygos pateikiami prekių pirkimo metu užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą.

4.3. Pirkėjai gali rintis tokias prekių pristatymo paslaugas:

4.3.1. pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu (paprastai per 1-3 darbo dienas). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti;

4.3.2. pristatymas į siuntų atsiėmimo vietas (paprastai per 1-3 darbo dienas). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti;

4.3.3. atsiimti Prekes vienoje iš „Rimutės šimtalapiai“ kepyklėlėje, kurią Pirkėjas pasirinko užsakymo metu, kepyklėlės darbo laiku.

4.4. Pasirinkus prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, prekės pristatomos darbo dienomis, o prekių pristatymas šeštadienį galimas tik kurjerio pasirinkimu.

4.5. Šventinėmis dienomis ir sekmadieniais prekių pristatymo paslauga neteikiama.

4.6. Pristatydamas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, kurjeris pristatymo dieną išsiunčia Pirkėjui informacinę SMS žinutę ir (ar) elektroninį laišką, kuriame pateikia informaciją apie planuojamą prekių pristatymo laiką.

4.7. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į įmones, įstaigas ar organizacijas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo. 

4.8. Prekių perdavimo metu Pirkėjas privalo pateikti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), pagal kurį galima identifikuoti Pirkėją.

4.9. Pirkėjas turi prekes priimti pats, išskyrus atvejus, jei užsakymo formavimo metu buvo pateikta papildoma informacija, nurodant asmenį, kuriam prekė gali būti perduota. Toks asmuo prekių priėmimo metu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.10. Priimdamas/atsiimdamas prekes, Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti, ar jam perduodamos prekės atitinka užsakymą ir yra nepažeistos, bei pasirašyti prekių priėmimo-perdavimo dokumentą ar patvirtinti prekių priėmimą kitais, kurjerio rekomenduojamais būdais. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Po dokumento pasirašymo ar kitokios prekių priėmimo-perdavimo patvirtinimo laikoma, kad prekės buvo perduotos Pirkėjui tinkamos būklės ir be pažeidimų.

4.11. Jeigu prekės pristatytos netinkamos kokybės arba pakuotė yra pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių priėmimo-perdavimo dokumente arba laisvos formos dokumente, dalyvaujant kurjeriui ir informuoti Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną dėl pristatytų prekių defektų. Nesurašius prekių pažeidimų/neatitikimų akto ar nepažymėjus to prekių priėmimo-perdavimo dokumente, laikoma, jog siunta atitinka visus kokybės reikalavimus ir pažeidimų ar kokybės defektų neturi.

4.12. Pardavėjas turi teisę, iš anksto perspėjęs Pirkėją, pakeisti prekių pristatymo laiką.

4.13. Jeigu prekių neįmanoma pristatyti Pirkėjui dėl aplinkybių, priklausančių nuo Pirkėjo (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjo neįmanoma rasti nurodytu adresu, neįmanoma susisiekti su Pirkėju, iki nurodyto adreso neįmanoma nuvykti ir kt.), prekės pakartotinai nesiunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iki kurjerio atvykimo susitarė su juo individualiai apie pakartotinį pristatymą), ir grąžinamos Pardavėjui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.14. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.15. Pardavėjas nėra atsakingas dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kuomet prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiam kurjeriui. Jeigu pakuotė, kurią gavo Pirkėjas, turi išorinių defektų, apie tai privaloma informuoti kurjerį prekių pristatymo metu.

4.16. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu termino nesilaikoma dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.17. Jeigu pasirinktas prekių pristatymo būdas į siuntų atsiėmimo vietą, apie prekių pristatymą kurjeris informuoja Pirkėją informacine SMS žinute. Prekės saugomos siuntų atsiėmimo vietoje 7 (septynias) kalendorines dienas, o po šio termino yra grąžinamos Pardavėjui.

4.18. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, o Pirkėjas apie tai informuojamas pranešimu el. paštu arba telefonu.

4.19. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, o pristatomas yra mažesnis prekių kiekis, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.

4.20. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pristatymo metu nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas prekių priėmimo metu nustato, kad pristatytos prekės yra akivaizdžiai netinkamos kokybės, jis tokių prekių gali nepriimti ir gali jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant prekes Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Prekės galiojimo terminas taip pat yra nurodomas prekės etiketės aprašyme.

5.6. Maisto produktams garantija neteikiama.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (taip pat pakeisti įsigytas prekes kitomis, išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu nuo užsakymo pateikimo momento ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.

6.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti „Rimutės šimtalapiai“ elektroninėje parduotuvėje nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (taip pat pakeisti įsigytas prekes kitomis, išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos), Pirkėjas turi per Taisyklių 6.1 punkte nurodytą terminą pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą (prekių pakeitimą) elektroniniu paštu, adresu [email protected], laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties (prašymas pakeisti prekes).

6.3. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti atsisakomas ar keičiamas prekes Pardavėjui Taisyklėse nurodytu adresu, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

6.4. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių).  Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas turi pateikti jos įsigijimo dokumentą.

6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių grąžinimą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Jei Pirkėjas grąžina prekę arba įrodymus apie jos išsiuntimą pateikia vėliau nei po 14 (keturiolika) dienų po prekių atsisakymo, pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui grąžinami nedelsiant. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes.

6.7. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui. Pirkėjas užpildo Pardavėjo atstovo pateiktą prekių grąžinimo dokumentą.

6.8. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y.  fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.9. Taisyklių 6.8. punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties arba pakeisti prekes, kai sutartis sudaryta dėl:

6.9.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.9.1. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

6.9.3.  prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

6.9.4.  taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

6.10. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.11. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje numatytas teises.

6.12. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui šio skirsnio 6.2 punkte nurodytu būdu. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą nedelsdamas elektroniniu paštu patvirtins Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6.13. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita preke, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, ir prekės kaina jos užsakymo ir keitimo momentu skiriasi, taikoma Pirkėjui palankesnės kaina.

6.14. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą. Šiame punkte nurodytu atveju už prekę sumokėta kaina Pirkėjui grąžinama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie grąžinamą prekę, tačiau ne anksčiau, nei prekės perdavimo Pardavėjui dieną arba Pirkėjui pateikus įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip (nekokybiškos prekės negrąžinti ir pan.).

6.15. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui.

6.16. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, prekių pristatymo metu, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

6.17. Pirkėjui grąžinus tinkamos ar netinkamos kokybes prekes ir aiškiai nurodžius, kad nereikalauja grąžinti pinigų, pinigai panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui el.  parduotuvėje kito apsipirkimo metu.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu ([email protected]) ar telefonu (8-614-96199).

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).